Bowmore Luxury Night actievoorwaarden

 1. De actie start op 1 oktober 2023. De mogelijkheid tot melding van deelname eindigt op 31 december 2023 om 23.59.
 2. De Koninklijke de Kuyper/Beam Suntory worden aangemerkt als de organisatoren van de actie, hierna ook genoemd Organisatoren.
 3. Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.
 4. De actie staat open voor consumenten woonachtig in Nederland van 18 jaar of ouder, uitgesloten van deelname zijn werknemers en hun directe familie van de Organisatoren De Kuyper BV en Beam Suntory en elk van de bedrijven van die ondernemingen, hun agenten en iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie.
 5. Om kans te maken te maken op de prijs is het volgende nodig bij de melding van deelname:

  Het compleet Invullen van het deelnameformulier dat te verkrijgen is bij de toonbank van één van de deelnemende slijterijen. Dit behelst o.a:
  a.   NAW gegevens
  b.   Welke fles men gekocht heeft
  c.   Waar men de fles gekocht heeft
  d.   Het beantwoorden van de vraag:

Wat is de oorsprong van Bowmore en waardoor laat Bowmore zich inspireren?

 1. Je kunt één keer deelnemen aan de actie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de door jou verstrekte gegevens.
 2. De trekking van de winnaars geschiedt door een jury. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars (Consumenten en slijterijen) zullen op deze site vermeld worden en tot 2 maanden na afloop van de actie hierop zichtbaar zijn.
 3. De prijs (hoogstens 1 per persoon ) geldt voor 2 personen.
 4. In totaal worden er voor de consument 3 x een luxury night out met Bowmore voor 2 personen beschikbaar gesteld. De datum wordt in overleg bepaald. De slijterij waar de winnende deelnemer zijn fles gekocht heeft, wint ook een luxury night out met Bowmore.”
 5. De avond uit Bowmore style is geheel verzorgd en inclusief eten, drinken privévervoer met chauffeur. Indien er, op verzoek van de prijswinnaar, afgeweken wordt van hetgeen dat door Bowmore voor de prijswinnaar geregeld is, zullen de eventuele meerkosten voor rekening zijn van degenen, die van de prijs gebruikmaken.
 6. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.
 7. Begin week 1 2024 zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.
 8. De winnaars dienen uiterlijk binnen twee dagen na kennisgeving van de Organisatoren dat ze gewonnen hebben aan deze kenbaar te maken dat zij gebruik zullen maken van de avond uit en zij dienen gegevens aan te leveren (door middel van verstrekking van naam en e-mailadres) van degene die zij meenemen.
 9. In het geval de prijs niet is geclaimd door de prijswinnende consumenten, zal (op een nader te bepalen tijdstip) opnieuw worden verloot onder consumenten, die vervolgens uiterlijk binnen 24 uur deze prijs kunnen claimen waarbij zij dienen aan te geven wie zij meenemen door verstrekking van de naam en een e-mailadres.
 10. Indien de avond uit op de afgesproken datum, om wat voor reden dan ook, door de prijswinnaar wordt afgezegd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 11. Deelname aan deze actie is geheel voor eigen verantwoording en risico.
 12. In geval van onvoorziene omstandigheden behouden de Organisatoren zich het recht voor om deze promotie in te trekken of de details ervan te wijzigen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om het effect voor de deelnemer tot een minimum te beperken om teleurstelling van de consument te voorkomen.
 13. De Organisatoren en de door hen ingeschakelde personeelsleden en hulp personen zijn niet aansprakelijk voor schades – door welke oorzaak ook ontstaan – waardoor een prijswinnaar en/of diegene die een prijswinnaar bij het avondje uit vergezelt,  mocht worden getroffen tijdens het evenement.
 14. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 15. Indien de (voormalig) deelnemer niet benaderd wil worden voor promotionele doeleinden kan dit kenbaar worden gemaakt aan de Organisatoren.
 16. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 17. Adresgegevens van de Organisatoren:

  De Kuyper BV/Beam Suntory
  Buitenhavenweg 98
  3113 BE Schiedam
  Nederland