Actievoorwaarden Michter’s drive 2023/2024

 1. De actie start op 1 November 2023. De mogelijkheid tot melding van deelname eindigt op 1 februari 2024 (zolang de voorraad strekt).
 2. Koninklijke De Kuyper BV/Michter’s worden aangemerkt als de organisatoren van de actie, hierna ook genoemd Organisatoren.
 3. Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.
 4. De actie staat open voor consumenten woonachtig in Nederland van 18 jaar of ouder, uitgesloten van deelname zijn werknemers en hun directe familie van de Organisatoren De Kuyper BV en elk van de bedrijven van die ondernemingen, hun agenten en iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie.
 5. Deelnemers onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 6. Voor deelname is aanmelding nodig als aangegeven op de website https://dekuyperagencybrands.nl/michters/ Om kans te maken te maken op de prijs – Win een “private tasting” met Dan Mckee, Master distiller van Michters– is het volgende nodig bij de melding van deelname:
  1. Verstrekking van jouw gegevens.
  2. Uploaden van je aankoopbewijs van een fles Michter’s.
 7. Je kunt één keer deelnemen aan de actie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de door jou verstrekte gegevens.
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig bij wijze van loting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. De prijs geldt voor 4 persoon.
 10. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.
 11. In januari 2024 zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt per email.
 12. De winnaars dienen uiterlijk binnen vijf dagen na kennisgeving van de Organisatoren dat ze gewonnen hebben aan deze kenbaar te maken dat zij een “private tasting” met Dan Mckee, Master distiller van Michters willen.
 13. De private tasting kan plaatsvinden op elke datum binnen de periode vanaf 26 februari tot en met 1 maart.
 14. In het geval de prijs niet is geclaimd door de prijswinnende consumenten, zal (op een nader te bepalen tijdstip) opnieuw worden verloot onder consumenten, die vervolgens uiterlijk binnen 48 uur deze prijs kunnen claimen waarbij zij dienen aan te geven wie zij meenemen door verstrekking van de naam en een e-mailadres.
 15. Deelname aan deze actie is geheel voor eigen verantwoording en risico.
 16. In geval van onvoorziene omstandigheden behouden de Organisatoren zich het recht voor om deze promotie in te trekken of de details ervan te wijzigen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om het effect voor de deelnemer tot een minimum te beperken om teleurstelling van de consument te voorkomen.
 17. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 18. Indien de (voormalig) deelnemer niet benaderd wil worden voor promotionele doeleinden kan dit kenbaar worden gemaakt aan de Organisatoren.
 19. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 20. Drukfouten voorbehouden.
 21. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 22. Organisatoren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 23. Organisatoren zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 24. Organisatoren zijn gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisatoren daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 25. Wijziging of aanpassing van de winactie, zullen Organisatoren op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

Adresgegevens van de Organisatoren:
De Kuyper BV/Michter’s Distillery
Buitenhavenweg 98
3113 BE Schiedam
Nederland